Verb chart in Tamil / tamilvazhikkatral

  
      Verb chart – ஆங்கில இலக்கணம் கற்றுக்கொள்ள பயன்படும் action words என்று சொல்லப்படும் வார்த்தைகளின் அட்டவணையினை இத்தளத்தில் காணலாம்.


Tense கற்றுக்கொள்ள பயன்படுத்தும் verbs :

     தமிழில்         present      simple past     past participle

 • எழுது               write           wrote              written
 • செல்                  go               went                gone
 • வா                     come           came               come
 • சாப்பிடு         eat               ate                  eaten
 • குடி                    drink           drank              drunk
 • நீந்து                 swim           swam              swum
 • செய்                 do                did                  done
 • எடு                     take             took                taken
 • கொடு         give            gave                given
 • வாங்கு            buy            bought              bought
 • விரும்பு         like            liked                liked

                     Verbs – ல் உள்ள பல பிரிவுகளின் அட்டவணைகளும் மற்றும் தமிழ் விளக்கங்களும் :

Regular Verbs List :

[வழக்கமான வினை பட்டியல்]

1st form verb – வுடன் ‘ed மட்டும் சேர்த்தால் அது regular verbs ஆகும்.

 present    simple past    past participle        தமிழில் 

  1st form  –  2nd form    –   3rd form   –  தமிழில்

A

Accept – Accepted – Accepted – ஏற்றுக்கொள்

Achieve – Achieved – Achieved – சாதித்து காட்டு

Add – Added – சேர்

Admire – Admired – போற்று

Admit – Admitted – அனுமதி, ஒப்புக்கொள்

Adopt – Adopted – தத்து எடு

Advise – Advised – ஆலோசனை கூறு

Agree – Agreed – ஒப்புக்கொள்

Allow – Allowed – அனுமதி

Announce – Announced – அறிவி

Appreciate – Appreciated – பாராட்டு

Approve – Approved – அங்கீகரி

Argue – Argued –  வாதிடு

Arrive – Arrived – வந்தடை, வந்து சேர்

Ask – Asked – கேள் 

Assist – Assisted – துணை செய்

Attack – Attacked – தாக்கு

attempt – attempted – முயற்சி

attend – attended – கலந்து 

attract – attracted – ஈர்க்க

avoid – avoided – தவிர்க்க

B

bake – baked – தீயில் வாட்டு

balance – balanced – சமநிலை செய் 

ban – banned – தடை செய் 

bathe – bathed – குளி 

battle – battled – சண்டையிடு

beg – begged – வேண்டிக்கேள் 

behave – Behaved – நடந்துகொள்

belong – belonged – சொந்தமானது

bless – blessed – ஆசீர்வதி

blink – blinked – கண் சிமிட்டுதல்

blush – blushed – முகம் சிவத்தல் 

boil – boiled – கொதிக்க வை 

borrow – borrowed – கடன் வாங்கு 

bounce – bounced – துள்ளு

bow – bowed – தலை வணங்கு

breathe – breathed – மூச்சு விடு

brush – brushed – துலக்கு/தூய்மை செய்/வண்ணம் தீட்டு…

burn – burnt/burned – எரி

bury – buried – புதை

buzz – buzzed – ரீங்காரம் செய்

C

calculate – calculated – கணக்கிடு

call – called – அழை

change – changed – மாற்றம் கொள் 

cheat – cheated – ஏமாற்று

clean – Cleaned – சுத்தம்

clear – cleared – தெளிவாக்கு

close – closed – மூடு

command – commanded – கட்டளை இடு

compare – compared – ஒப்பிடு

compete – competed – போட்டியிடு

complain – Complained – புகார் செய்

concentrate – concentrated – ஒருமுனைப்படுத்து

concern – concerned – அக்கறை கொள்

confuse – confused – மனத்தைக்குழப்பு

connect – connected – இணை

consider – considered – கருது

continue – continued – தொடர்

cry – cried – அழு

D

dance – Danced – நடனமாடு

deceive – Deceived – ஏமாற்று

decide – decided – தீர்மானி

decorate – Decorated – அலங்கரி

delay – delayed – தாமதப்படுத்து

deliver – delivered – பட்டுவாடா செய்

depend – depended – சார்ந்திரு

describe – described – விவரி 

deserve – deserved – தகுதியுடைத்தாயிரு

destroy – destroyed – அழி

develop – developed – பெரிதாக்கு / வளரச்செய்

disagree – disagreed – உடன்படவில்லை

disappear – disappeared – மறை

discover – discovered – கண்டுபிடி

divide – divided – பிரி

doubt – doubted – சந்தேகம் கொள் 

dream – dreamed / dreamt – கனவு காண்

dress – dressed – உடுத்து

drop – dropped – துளி சிதற விடு

E

earn – earned – சம்பாதி

embarrass – embarrassed – தடுமாறச்செய்

enjoy – enjoyed – அனுபவிக்க

enter – entered – நுழை

entertain – entertained – பொழுது போக்குவி

escape – escaped – விலகி ஓடு

explain – explained – விளக்கு

F

fail – failed – தோல்வி அடை

fit – fitted/fit – பொருந்து

fix – fixed – பொருத்து

follow – followed – பின்பற்று

frighten – frightened – திகிலுறச்செய்

fry – fried – வறு

G

gather – gathered – சேகரி

gaze – gazed – கருத்தூன்றிய பார்வை பார்

glow – glowed – ஒளிவீசு

glue – glued- பசையிட்டு ஒட்டு

grab – grabbed – திடீரெனப் பற்று/பறி

guarantee – guaranteed – உத்திரவாதம் கொடு

guard – guarded – காவல் செய்

guess – guessed – ஊகி

guide – guided – வழிகாட்டு

H

handle – handled – கைப்பிடி

hang – hung/hanged – தொங்கு

happen – happened – சம்பவி

harm – harmed – தீங்கு செய்

hate – hated – வெறு

heal – healed – குணப்படுத்து

heat – heated – சூடு செய் 

help – helped – துணை செய்

hunt – hunted – வேட்டையாடு

hurry – hurried – விரைந்து செல்

இன்னும் கொடுக்கப்படும்…
Irregular Verbs List :
[ஒழுங்கற்ற வினை பட்டியல்]

1st form verb – ல் அதில் சில எழுத்துக்களை மாற்றி வேறு விதமாக வந்தால் அது irregular verbs ஆகும்.

 present    simple past    past participle        தமிழில் 

  1st form  –  2nd form    –   3rd form   –  தமிழில்

awake – awoke – awoken – விழித்தெழு

beat – beat – beaten – அடி

become – became – become – ஆக

begin – began – begun – ஆரம்பி

bend – bent – bent – வளை

bite – bit – bitten – கடி

blow – blew – blown – ஊது

break – broke – broken – முறிவு செய்

bring – brought – brought – கொண்டு வா

build – built – built – கட்டு

burn – burnt – burnt – எரி

buy – bought bought – விலைக்கு வாங்கு

catch – caught – caught – பிடி

choose – chose – chosen – தேர்ந்தெடு

come – came – come – வா

dig – dug – dug – தோண்டு

do – did – done – செய்

draw – drew – drawn – வரை

drive – drove – driven – ஓட்டு

drink – drank – drunk – குடி

eat – ate – eaten – சாப்பிடு

fall – fell – fallen – விழு

feel – felt – felt – உணர்

fight – fought – fought – சண்டை போடு

find – found – found – கண்டுபிடி

fly – flew – flown – பற

forget – forgot – forgotte – மற

forgive – forgave – forgiven – மன்னித்து விடு

freeze – froze – frozen – உறையச் செய் 

get – got – got (sometimes gotten) – பெறு

give – gave – given – கொடு

go – went – gone – போ/செல்

grow – grew – grown – வளர்

hang – hung – hung – தொங்கு

have – had – had – கொண்டிரு/வைத்திரு

hear – heard – heard – கேள்

hide – hid – hidden – மறை

hold – held – held – பிடித்துக்கொள் 

keep – kept – kept – வைத்திரு

know – knew – known – தெரிந்திரு

lay – laid – laid – கிடத்து

lead – led – led – வழிகாட்டு

learn – learnt – learnt – கற்றுணர்

leave – left – left – விட்டுச்செல்

lend – lent – lent – கடன்கொடு

lie – lay – lain – பொய் பேசு

lose – lost – lost – இழந்து விடு

make – made – made – உண்டுபண்ணு

mean – meant – meant – கருத்து/அர்த்தம்

meet – met – met – சந்தி

pay – paid – paid – பணம் செலுத்து

read – read – read – படி

ride – rode – ridden – சவாரி செய்

ring – rang – rung – மணி அடி

rise – rose – risen – எழு

run – ran – run – ஓடு

say – said – said – பேசு/சொல் 

see – saw – seen – பார் 

sell – sold – sold – விற்பனை செய் 

send – sent – sent – அனுப்பு 

show – showed – shown – காண்பி 

shut – shut – shut – மூடு/அடை 

sing – sang – sung – பாடு 

sink – sank – sunk – மூழ்கு/பதைவுறு

sit – sat – sat – உட்கார் 

sleep – slept – slept – தூங்கு

speak – spoke – spoken – பேசு 

spend – spent – spent – செலவிடு

stand – stood – stood – நில் 

stink – stank – stunk – துற்நாற்றம் வீசு

swim – swam – swum – நீந்து 

take – took – taken – எடு 

teach – taught – taught – கற்பி/கற்றுக் கொடு

tear – tore – torn – கிழி 

tell – told – told – சொல் 

think – thought –  thought – சிந்தனை செய்/நினை  

throw – threw – thrown – வீசு/ஏறி 

understand – understood – understood – புரிந்து கொள் 

wake – woke – woken – விழித்தெழு

wear – wore – worn – அணிந்து கொள் 

win – won – won – வெற்றி பெறு

write – wrote – written – எழுது

************************

Youtube – 
[ Tense பற்றிய playlists – இணைப்பு கீழே ]************************
tags,
          verbs in tamil, verbs, types of verbs, verb chart in tamil, verb meaning in tamil, verb tense, verbs and tense, verb and tense in tamil,

1 thought on “Verb chart in Tamil / tamilvazhikkatral”

Leave a Comment

Your email address will not be published.